Concurs posturi in cercetare

ANUNT

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 6 posturi de inginer cercetare, 4 posturi de tehnicieni cercetare si 2 posturi de economist.

Conditii generale- Candidatul:

Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

Are capacitate deplina de exercitiu;

Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

Indeplineste conditiile de studiu si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs;

Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

Cerere de inscriere;

Copie act de identitate;

Copie act nastere si casatorie;

Curriculum vitae;

Copii de pe diplomele de studii, doctorat, alte documente care releva cursuri, specializari efectuate si relevante, realizate la nivel national si international;

Copie de pe cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz;

Cazierul judiciar;

Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Statiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Eroziunea Solului “Mircea Moțoc” Perieni, Sos. Barlad-Bacau, km. 7, in perioada 1-30 septembrie 2018.

03 octombrie 2018 – rezultatul selectiei dosarelor;

05 octombrie 2018 – contestatiile privind rezultatul selectiei dosarelor;

08 octombrie 2018 – afisarea rezultatelor contestatiilor la selectia dosarelor;

12 octombrie 2018 – proba scrisa;

12 octombrie 2018 – interviu;

17 octombrie 2018 – afisarea rezultatelor proba scrisa si interviu;

18 octombrie 2018 – contestatiile privind rezultatele la proba scrisa si interviu;

19 octombrie 2018 – afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa si interviu

Tematica si bibliografia aferente postului mentionat mai sus, se obtin de la sediul si de pe site-ul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0373550155

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Moţoc M., Munteanu S., Băloi V., Stănescu P., Mihaiu Gh. (1975), Eroziunea solului şi metode de combatere – Editura Ceres, Bucureşti.

Filiche E (2011) – Impactul pierderilor de elemente fertilizante asupra mediului (cu referire la Colinele Tutovei) Tipografia Siteh, Craiova.

Năstasă V. Nistor D., Năstasă Elena (2008) Rotația și fertilizarea culturilor pe terenurile în pantă Editura Alfa, Iași.

Onisie T. Zaharia M. (2002) – Agrotehnică USAMV ”Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Popa A., Gh. Stoian, Greta Popa, O.Ouatu (1984), Combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile – Editura Ceres, Bucureşti.

Popa N., Nistor D. Nistor Doina (2013) Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole degradate prin eroziune – ghid practic, Tipografia Stef, Iasi.

 

Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de economist

Tematică:

– Planificarea veniturilor şi cheltuielilor în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii.

– Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

Modul de înregistrare a cheltuielilor pe clasificaţia funcţională şi economică a bugetului în instituţii publice cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii;

– Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice;

– Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice;

– Planul de conturi al instituţiilor publice;

– Inventarierea generală a patrimoniului.

 

Bibliografie:

– Legea Contabilităţii nr.8211991.

– Legea Finanţelor Publice nr.500/2002.

– Ordinul MFP nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

– Ordinul MFP nr.1917/2005 privind planul de conturi al instituţiilor publice cu completările ulterioare şi instrucţiuni de aplicare (OMFP

nr.202112013 , OMFP nr.845/2014, OMFP nr.720/2014, OMFP nr.465/20 15);

– Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”şi a sistemului de c-d în domeniile agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *