Anunt concurs angajare

ANUNT

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 1 post de inginer sef, 1 post de sef de ferma si trei posturi de asistenti de cercetare stiintifica.

Conditii specifice:

Sef ferma vegetala (1 post):

– inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

– studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

– vechime minima – 5 ani in domeniu.

Inginer sef (1 post):

– inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

– studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

– vechime minima – 10 ani in domeniu.

Asistent cercetare stiintifica(3 posturi):

Studii superioare de lunga durata cu specializare in:

 •   agronomie;
 •   montanologie;
 •   imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala;
 •   inginerie si protectia mediului in agricultura.

Conditii generale- Candidatul:

 1. Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. Indeplineste conditiile de studiu si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. Cerere de inscriere;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie act nastere si casatorie;
 4. Curriculum vitae;
 5. Copii de pe diplomele de studii, doctorat, alte documente care releva cursuri, specializari efectuate si relevante, realizate la nivel national si international;
 6. Copie de pe cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Statiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Eroziunea Solului „Mircea Moțoc” Perieni, Sos. Barlad-Bacau, km. 7, in perioada 20 decembrie 2019-03 februarie 2020.

03 februarie 2020 – rezultatul selectiei dosarelor;

04 februarie 2020 – contestatiile privind rezultatul selectiei dosarelor;

05 februarie 2020– afisarea rezultatelor contestatiilor la selectia dosarelor;

           14 februarie 2020– proba scrisa;

14 februarie 2020– interviu;

           17 februarie 2020– afisarea rezultatelor proba scrisa si interviu;

           19 februarie 2020- contestatiile privind rezultatele la proba scrisa si interviu;

           24 februarie 2020– afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa si interviu.

Tematica si bibliografia aferente postului mentionat mai sus, se obtin de la sediul si de pe site-ul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0373550155

Director,

Dr. ing. Purnavel Gheorghe

BIBLIOGRAFIE

Asistent cercetare

 1. Legea 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea 72/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare –dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Motoc, S. Munteanu, V. Baloiu, P. Stanescu, Gh. Mihai – Eroziunea solului si metode de combatere, Bucuresti 1975.
 5. Popa A., Gh. Stoian, Greta Popa, O.Ouatu – Combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile, Bucureşti 1984.
 6. A. Munteanu, C. Traci, I. Clinciu, N. Lazar, D. Untaru – Amenajarea bazinelor hidrografice torentiale prin lucrari silvice si hidrotehnice, Bucuresti 1991, ISBN 973-27-0243-5.
 7. Jităreanu Gerard, Răus Lucian – Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţie antropică, Iasi 2007, ISBN 978-973-7921-94-9.
 8. Costică Ailincăi, Gerard Jităreanu, Lucian Răus, Denis Ţopa – Tehnologii de cultură şi metode de protecţie a solului, Iasi 2013, ISBN 978-973-147-121-1.
 9. Costică Ailincăi – Agrotehnica zonelor de deal şi munte, Iasi 2014, ISBN 978-973-147-209-6
 10. Bucur Daniel – Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, Iasi 2007, ISBN 973-7921-85-2.
 11. Aglaia Mogârzan – Fitotehnie, Iasi 2012, ISBN 978-973-147-100-6.
 12. Popa N., Nistor D. Nistor Doina – Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole degradate prin eroziune – ghid practic, Iasi 2013, ISBN 378-606-575-307-5.

 Inginer șef

 1. Legea 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea 72/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare –dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea 266/2002 republicată, privind producerea , prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializării seminţelor şi materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante.
 6. Legea 255/1998, republicată 2011. privind protecţia noilor soiuri de plante.
 7. Legea 500/2002 – Legea finaţelor publice.
 8. Legea 213/1998, privind regimul juridic al domaniului public.
 9. Costică Ailincăi – Agrotehnica zonelor de deal şi munte, Iasi 2014, ISBN 978-973-147-209-6.
 10. Popa N., Nistor D. Nistor Doina – Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole degradate prin eroziune – ghid practic, Iasi 2013, ISBN 378-606-575-307-5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *