Anunt concurs angajare

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 1 post de inginer sef, 1 post de sef de ferma si trei posturi de asistenti de cercetare stiintifica.

Conditii specifice:

Sef ferma vegetala (1 post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 5 ani in domeniu.

Inginer sef (1 post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 10 ani in domeniu.

 

Inginer cercetare (3 posturi):

Studii superioare de lunga durata cu specializare in:

-agronomie;

– montanologie;

– imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala;

– inginerie si protectia mediului in agricultura.

 

 

Conditii generale- Candidatul:

 1. Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. Indeplineste conditiile de studiu si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. Cerere de inscriere;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie act nastere si casatorie;
 4. Curriculum vitae;
 5. Copii de pe diplomele de studii, doctorat, alte documente care releva cursuri, specializari efectuate si relevante, realizate la nivel national si international;
 6. Copie de pe cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Statiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Eroziunea Solului „Mircea Moțoc” Perieni, Sos. Barlad-Bacau, km. 7, in perioada 09 martie 2019-20 martie  2020.

25 martie 2020 – rezultatul selectiei dosarelor;

26 martie 2020 – contestatiile privind rezultatul selectiei dosarelor;

27 martie 2020– afisarea rezultatelor contestatiilor la selectia dosarelor;

7 aprilie 2020– proba scrisa;

7 aprilie  2020– interviu;

8 aprilie 2020– afisarea rezultatelor proba scrisa si interviu;

10 aprilie 2020- contestatiile privind rezultatele la proba scrisa si interviu;

13 aprilie 2020– afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa si interviu.

Tematica si bibliografia aferente postului mentionat mai sus, se obtin de la sediul si de pe site-ul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0373550155

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *