Category Archives: Uncategorized

Rezultate concurs angajare mecanici agricoli

Anunţ vânzare rapiţă

Concurs angajare două posturi mecanic agricol

Despre aplicarea Regulamentului European privind protectia datelor personale

Rezultate finale ale concursului pentru ocuparea unor posturi din data de 21.01.2021

Rezultatul contestatiei selectiei de dosare

Rezultat contestatie

Regulament ASAS pentru incadrarea pe functii ASC

Regulament ASAS pentru incadrarea pe functii ASC

Rezultatul selectiei de dosare la concursul din data de 21.01.2021

Rezultatul selectiei de dosare la concursul de angajare pe posturi

de la SCDCES-MM Perieni din data de 21.01.2021

 

Nr. crt. Nume, Prenume Observatii
1 Băeșu Benone Admis
2 Ioniță Sebastian Eustațiu Admis
3 Pintilie Cătălina Andreea Admis
4 Hâncu Adrian Gabriel Admis
5 Peptine Andreea Admis
6 Deliu Zonnya Admis
7 Olaru Mădălina Admis
8 Stan Simona Elena Admis
9 Ionașcu Roxana Patricia Admis
10 Crăsneanu Gabriel Admis
11 Jitcovici Drăguțin Sebastian Admis
12 Chiper Gelu Vasile Respins

 

Anunt concurs angajari

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, un post de inginer sef, un post de sef de ferma, un post de economist si trei posturi de asistenti de cercetare stiintifica.

 

Conditii specifice:

Inginer sef (un post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 10 ani in domeniu.

 

Sef ferma vegetala (un post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 5 ani in domeniu.

 

Economist  (un post)

– studii superioare de lunga durata;

– studii master, dupa caz;

– vechimea minima – 5 ani in domeniul contabilitate (constituie un avantaj experienta in contabilitate buget).

 

Inginer cercetare (trei posturi):

Studii superioare de lunga durata cu specializare in:

– agronomie;

– horticultura;

– imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala;

– inginerie si protectia mediului in agricultura.

– montanologie;

 

Conditii generale

 

Candidatul:

– Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

– Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

– Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– Are capacitate deplina de exercitiu;

– Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

Indeplineste conditiile de studiu si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

– Cerere de inscriere;

– Copie dupa act de identitate;

– Copie dupa act nastere si casatorie;

– Curriculum vitae;

– Copii dupa diplomele de studii, doctorat sau alte documente care releva cursuri de specializare, realizate la nivel national sau international;

– Copie dupa cartea de munca, contrasemnata de responsabilul de personal precum si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz;

– Cazierul judiciar;

– Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate atat in copie cat si in original in vederea verificarii conformitatii acestora.

 

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Statiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni, Sos. Barlad-Bacau, km. 7.

 

Calendarul competitiei

04 ianuarie 2021-15 ianuarie  2021 – depunerea dosarelor

18 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatului selectiei dosarelor;

19 ianuarie 2021 – depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor;

20 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor;

21 ianuarie 2021, ora 10,00 – proba scrisa si interviul

22 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatelor probei scrise si a interviului

25 ianuarie 2021 – depunerea contestatiilor privind rezultatele la proba scrisa si interviu;

26 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatului final

Tematica de concurs

Pentru posturile de sef de ferma si inginer sef:

 • Agrotehnica;
 • Notiuni de: cadastru agricol, imbunatatiri funciare, pedologie, agrometeorologie;
 • Managementul fermelor agricole;
 • Legislatie privind protectia solului in Romania si cea referitoare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

Pentru posturile de ingineri cercetare:

 • Tipurile şi cauzele degradării prin eroziune a terenurilor agricole;
 • Estimarea riscului la eroziune a terenurilor agricole;
 • Măsuri şi lucrări antierozionale, preventive, de reabilitare şi de reconstrucţie ecologică;
 • Agrotehnica antierozionala;
 • Notiuni de: cadastru agricol, imbunatatiri funciare, pedologie, agrometeorologie;
 • Cunostinte de lucru cu calculatorul: word, excel, powerpoint;
 • Legislatie privind protectia solului in Romania.

 

Pentru postul de economist:

– Organizarea sii conducerea contabiltatii;

– Norme metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi si instructiuni de aplicare;

– Modul inregistrare a cheltuielilor pe clasificatia funclionaIa si economica a bugetului in institutiile publice cu din venituri proprii si subventii;

– Norme generale privind documentele justificative si financiar contabile;

– Continutul, modul de intocmire si utilizare a registrelor si  a formularelor privind activitatea financiara si contabila;

– Atributii si competente privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;

– Principii si reguli privind inventarierea elementelor de activ si pasiv;

– Procesul scoatere din functiune, casare si valorificare  a activelor corporale care alcatuiesc domeniul activ al statului;

– Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

– Principii si reguli bugetare

– Executia bugetara in institutiile publice;

– Procedura functionare a sistemului national de raportare – Forexeburg

 

Bibliografie legislativa pentru postul de economist:

– Legea nr 45/2009 privind organizarea si functionarea ASAS Bucuresti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Hotararea nr. 1/2011 privind aprobarea Statutului si a Regulamentului organizare si functionare ale ASAS Bucuresti;

– Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilorsi capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

– Legea 22/1969 privind angajarea gestioanrilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanta de urgenta nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 52/2001 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordin nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri de functionare a sistemului national de raportare Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;

Anunt vanzare ovine

SCDCES-MM Perieni vinde 100 capete ovine reforma din rasa Merinos de Palas la pret negociabil.

Relatii la telefon 0747851081